VBPL: LUẬT DOANH NGHIỆP 2020
QUỐC HỘI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc
VBPL: BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015
QUỐC HỘI--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập
VBPL: LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2005
LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆCỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA