VBPL: LUẬT DOANH NGHIỆP 2020
QUỐC HỘI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc