VBPL: BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015
QUỐC HỘI--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập